Tävlingsvillkor

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3, Dalsjö Golfs Lokala regler och eventuella tillfälliga lokala regler. Dessutom gäller följande tävlingsvillkor för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Villkor för tävling

Deltagare
För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är betalda. Spelaren måste ha exakt handicap för att få delta. Spelare som inte är fullvärdig medlem i Dalsjö Golf måste dessutom betala tävlingsgreenfee.

I tävlingar för två generationer använder vi oss av SGF:s rekommendation för partävling två generationer med tillägget att även inkludera bonusbarn.

(SGF rekommenderar att tävlingsvillkoren i generationstävlingar anger att släktskapet i paret ska vara biologiskt eller barnet adopterat. I tävlingar för två generationer kan ett led vara överhoppat så att till exempel en far- eller morförälder kan spela med sitt barnbarn om tävlingsvillkoren tillåter).

Anmälan
Anmälan görs via 
Min Golf. Anmälningstidens utgång är 4 dagar före första tävlingsdag om inte annat anges.

Efteranmälan
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb ska behandlas enligt punkt 8.3.6 i Spel och Tävlingshandboken. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling ska anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd. Spelare ska även betala anmälningsavgift, om det inte skett tidigare. Avgiften ska vara betald före spelarens start i nästa tävling.

Ready golf
En golfrond ska spelas i rask takt. Ditt speltempo påverkar troligen hur lång tid det kommer att ta för andra spelare att spela sin rond, både de i din egen boll och de i efterföljande bollar. Om bakomvarande boll spelar i rask takt och får vänta på dig samtidigt som du har tomt hål framför har du skyldighet att släppa igenom bakomvarande boll.

Du bör spela i rask takt under hela ronden, inklusive den tid det tar att:

·        förbereda och genomföra varje slag

·        förflytta sig från en plats till en annan mellan slagen

·        förflytta sig till nästa tee sedan ett hål är avslutat

·        skriva ditt scorekort när de andra i bollen gör sina utslag

 

Du bör förbereda dig inför ditt nästa slag i förväg och vara redo att spela när det är din tur.

När det är din tur att spela:

·        Skall du genomföra slaget inom högst 40 sekunder från när du kan spela utan hinder eller störningar

·        du bör som regel kunna spela fortare än så och uppmuntras att göra det

·        Spela gärna i fel spelordning för att hålla speltempot och gör det på ett säkert och ansvarsfullt sätt

·        I matchspel, får du och din motspelare komma överens om att en av er får spela i fel ordning för att vinna tid

·        Inför ditt spel på och omkring green, ställ alltid din golfbag på den sida av green där du kommer att gå av för att ta dig till nästa tee

 

Speltempo – långsamt spel (Regel 5.6)
Långsamt spel kan medföra pliktslag. Enskilt slag ska inte överskrida 40 sekunder.

Första överträdelsen: Match och Slagspel: Varning
Andra överträdelsen: Match och Slagspel: 1 slags plikt
Tredje överträdelsen: Match: Förlust av hålSlagspel: två slags plikt
Fjärde överträdelsen: Match och Slagspel: Diskvalifikation

9 hålsfika
Under tävling medges inget avbrott för fikapaus. Då boll passerar restaurang/kiosk har spelare möjlighet att köpa med sig fika som får intas under spelets gång.

Transportmedel
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel. Undantag: Spelare som är 70 år och äldre samt spelare med ett tillstånd att använda transportmedel utfärdat av sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

Hund på banan
Hund får inte medföras på banan under tävling. Detta gäller såväl spelare som medföljande sällskap eller caddie.

Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:

Tävling med handicap

1.     Spelhandicapmetoden

2.     Matematiska metoden

3.     Lottning

 

Tävling utan handicap – Scratch
Särspel hål för hål tills en segrare koras, hål 1, 2, 3 – hål 1, 2 3 och så vidare.

Scorekortsinlämning (3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling, ska scorekortet lämnas i Tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna.

Vid användning av digital scoring anses scorekort inlämnat då resultatet är avstämt mot registrerat resultat i GIT Tävling (IT-stödet för genomförande av golftävling).

Prisutdelning
Prisutdelning sker direkt efter att tävlingen är officiellt avslutad. Priser som inte avhämtas av spelaren själv (eller utsedd representant) vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSVILLKOR (om inget annat sägs i tävlingsvillkoren):
Allmän plikt (Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag)
Anmärkning: Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.

Styrelsen Dalsjö Golf 2024-03-17