Allmänna Tävlingsbestämmelser för Dalsjö GolfTävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 och Dalsjö Golfs Lokala regler, eventuella tillfälliga lokala regler. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.


Villkor för tävling


Deltagare

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelaren måste ha EGA Exakt Tävlingshandicap för att få delta. Spelare som inte är medlemmar i Dalsjö Golf måste dessutom betala tävlingsgreenfee.

Anmälan

Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är 4 dagar före första tävlingsdag om inte annat anges. 

Efteranmälan

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan

Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

Uteblivande från tävling

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med punkt 8.3.6 i Spel och Tävlingshandboken. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd. Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald före start i nästa tävling.

Avgörande vid lika resultat

Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:

1. Spelhandicapmetoden

2. Matematiska metoden

3. Lottning

Övriga villkor


13 års regeln

Svenska Golfförbundet och Riksidrottsförbundet rekommenderar att tävlingsresultat tonas ner för barn till och med tolv år. Dalsjö Golf följer rekommendationen och har åldersgräns from 13 år i våra tävlingar. Alla barn och unga bjuds in att vara med i Green Teams verksamhet.


Prisutdelning 

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap.


Scoring area”, scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.


Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.


Säker golf

Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.


Överträdelse

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.


Tävlingsregler

Avbrott i spelet 

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 5.7. Spelet återupptas enligt Regel 5.7 efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. 

Följande signaler används: 

Avbryta spelet omedelbart - En lång signal med sirén.

Avbryta spelet - Tre signaler med sirén, upprepade gånger.

Återuppta spelet - Två korta signaler med sirén, upprepade gånger.  

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

Speltempo
Långsamt spel kan medföra pliktslag, se regel 5.6. Du har skyldighet att släppa igenom bakomvarande boll, om din boll inte håller sin plats på banan, d.v.s. är mer än 10 minuter efter framförvarande boll eller hålet framför är tomt.

Transportmedel
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen. 
Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

Undantag: Spelare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel och spelare som är 70år och äldre. 


PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGEL (om inget annat sägs i tävlingsbestämmelsen):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Allmän plikt - Två slag
Dalsjö Golf