LOKALA REGLER för Dalsjö GK gällande 2018


Out of Bounds; Regel 27:

a: Banans gräns markeras av vita linjer eller vita pinnar
b: Intern out of bounds mellan hål 9 och hål 18 gäller endast vid spel av hål 9, vitsvarta pinnar. Intern out of bounds avslutas vid svartvit pinne vid greenbunkern - 90 grader ut till vänster till vitsvart pinne. Vid spel av hål 18 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 24-2b.
c: Vid spel av hål 15 är en boll out of bounds om bollen är i vila på hål 14´s ”fairway”.

Vattenhinder; Regel 26:

a: Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret. 
b: Hål 17, vänster om sidovatten fram till där diket svänger 90 grader vänster är oändligt.

Onormal markförhållanden (MUA) Regel 25:

a: Områden markerade med vita linjer, myrstackar.
b: Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen
c: Grusade dräneringsfickor och hål med synligt grus på spelfältet är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2b är tillämplig.

Pluggad boll Regel 25 – lättnad utökas till hela spelfältet:

På spelfältet får en boll, som är pluggad, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära punkten som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del som tillhör spelfältet.
Anmärkning: En boll är pluggad när den ligger i sitt eget nedslagsmärke och en del av bollen är under markytan. Lättnad medges EJ i bunker eller vattenhinder.

Lösa naturföremål Regel 23 - förtydligande:

Utlagd träflis på spelfältet har status som lösa naturföremål. Spelaren får innan ett slag på spelfältet flytta lösa naturföremål – gäller EJ i bunker – vattenhinder.

Hindrande föremål; Regel 24:

a: Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till belagda vägar/stigar har samma status som vägarna/stigarna, dvs. de är hindrande föremål, inte mark under arbete. Lättnad får sökas utan plikt enligt Regel 24-2b(i)

b: Vid spel av hål 18 är de vit-svarta out of bounds markeringarna oflyttbara hindrande föremål, lättnad får sökas enligt R24-2b.

c: Avståndsmarkeringar Vit, Gul eller Röd ”vippa” mitt i fairway är oflyttbara hindrande föremål, lättnad får sökas enligt R24-2b. Avstånd anger mått till mitten green.

d: Lösa stenar i bunker betraktas som flyttbart hindrande föremål enl. Regel 24-1

Boll träffar ledningstråd:

Om en boll träffar en ledningstråd på hål 11 skall spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5.

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande:
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motståndare eller någon av deras caddie eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på greenen och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.


Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning):

Enligt Regel 14-3 i Regler för Golfspel 2016 är det förbjudet att använda hjälpmedel för att mäta avstånd. Dalsjö GK har formulerat följande lokala regel som tillåter spelaren att använda avståndsmätare på Dalsjö GK enl. följande:

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex temperatur, höjdskillnader, klubbval eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3. Plikt för brott mot denna regel, diskvalifikation.


Plikt för brott mot Lokal Regel:
Slagspel: Två slag
Matchspel: Förlust av hål 

Dalsjö Golf