Kallelse till höstårsmöte 2021[Publicerad: 2021-10-07 12:44:00]

Höstårsmöte på Ornäs skola (matsal/aula) torsdagen den 28 oktober klockan 18:00.
Höstårsmötes-materialet kommer att finnas tillgängligt på kansliet senast en vecka innan mötet.

Välkommen!
// Styrelsen Dalsjö Golfklubb

§1 Fastställande av röstlängd för mötet

§2Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet

§4Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt

§5Fastställande av föredragningslista

§6Fastställande av spel- och medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår

§7Fastställande av verksamhetsplan och budgetramar för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

§8Beslut om antal ledamöter, utöver ordföranden som ska ingå i styrelsen.

§9Val av
a)klubbens ordförande, tillika ordförande, för en tid av (1) år;
b)halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c)2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1år);
d)1 ungdomsrepresentant för en tid av (1) år;
e)2 revisorer jämte suppleanter för en tid av (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
f)3 ledamöter i valberedningen för en tid av (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;
g)ombud till Dalarnas Golfförbunds (DGF) årsmöte

§10Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§11Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet

§12Mötets avslutande

TillbakaDalsjö Golf