Kallelse till digitalt vår-årsmöte 22 april klockan 18:30[Publicerad: 2021-03-30 17:54:00]

Den 22 april klockan 18:30 är det dags för vår-årsmöte. Mötet kommer att ske digitalt via någon av de digitala mötes-plattformarna. 
Anmälan gör du på Min Golf https://www9.golf.se/Competition/GBTour/Competition.aspx?compid=2831805

Inbjudan till det digitala mötet skickas sedan till den mejladress du har registrerad i Min Golf. Önskas annan adress mejlar ni till johan@dalsjogolf.se och meddelar vilken adress som gäller.
Om du vill delta men av något skäl inte kan delta kan du skriva fullmakt åt t.ex familjemedlem. ( Max 1 fullmakt per person /endast medlemmar över 15 har rösträtt ) Fullmakten skall vara kansliet tillhanda innan mötet börjar.

Årsmöte 2021-04-22, kl. 18:30

Föredragningslista

Plats: Digitalt möte.

§1Fastställelse av röstlängd för mötet

§2Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera mötesprotokollet

§4Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§5Fastställande av föredragningslista

§6Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§7Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§8Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

§9Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§10Fastställande av Idrottsprogrammet 2018 - 2022

§11Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§12Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Med vänlig hälsning
Styrelsen Dalsjö GK


TillbakaDalsjö Golf